Política de Privadesa

En compliment de la present Política de Privadesa regida pel Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (GDPR) en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa:

Des de la finalitat d’informació i comercialització dels productes i serveis oferts, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries que puguin ser del vostre interès, per ampliar i millorar els nostres productes adequant les nostres ofertes a les vostres preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes.

Les dades recopilades són:
  • Dades identificatives personals: nom i cognoms
  • Dades de domicili: telèfon, email, adreça postal, codi postal
  • Dades bancàries en relació amb les ordres de compra online i offline.

Les dades personals proporcionades per l’usuari es conservaran fins a la revocació del consentiment d’ús per a les finalitats descrites a l’apartat següent.

Tot usuari que vulgui exercir aquests drets haurà d’enviar una sol·licitud juntament amb una còpia del DNI o un document d’identitat acreditatiu a l’adreça de correu info@heretatlaverna.wine o per correu postal Masia Laverna. Barri Laverna. Torrelles de Foix.Barcelona ES-08737.

Responsabilitat i tractament de les dades personals

Les dades personals obtingudes mitjançant formularis de la web d’heretatlaverna.wine o per qualsevol altra comunicació per email, que es poguessin incorporar a una llista de correu de forma automàtica o manual, romandran en gestió exclusiva de HERETAT LAVERNA S.L. amb CIF B63946339 i domicili fiscal a Masia Laverna. Barri Laverna. Torrelles de Foix.Barcelona ES-08737., el correu electrònic del qual és info@heretatlaverna.wine i el telèfon és +34 696457976, serà la responsable del tracte de les dades facilitades.

Les dades de caràcter personal obtingudes seran utilitzades per a:

  • Respondre les sol·licituds de correspondència bé directament per email o mitjançant els formularis disposats al web d’herertatlaverna.wine
  • Realitzar comunicacions per donar compliment d’informació, facturació o tramitacions d’ordre de pagament, expedició de productes o reserves de serveis d’enocultura.
  • La incorporació a fitxers i/o llistes de correus des d’on s’emetran comunicats amb informació d’interès sobre l’activitat de l’empresa i els esdeveniments, així com l’enviament d’informació o novetats sobre productes i serveis de forma periòdica.

L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recollides en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts per llei, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si escau, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les vostres dades.

En acceptar aquestes condicions de Política de Privadesa, Heretat Laverna s.l es compromet, en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les ia adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.